Statut Udruženja inženjera i tehničara ViP-PROTO

U skladu sa odredbama Zakona o Udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 ) Skupština Udruženja :

Udruženje inženjera i tehničara ViP - PROTO

na sednici održanoj u sedištu Udruženja, na adresi: Beograd-Novi Beograd, ul. Pohorska br. 14 / 42;

dana 15.04.2014. godine, usvojila je jednoglasno sledeći:

STATUT

Član 1.

Udruženje inženjera i tehničara ViP - PROTO (dalje: Udruženje) je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti okupljanja i organizovanja inženjera i tehničara radi unapređivanja i podsticanja na međusobnu saradnju, razvoja ideja i projektovanja u cilju uvećanja njihovog stručnog znanja.

Član 2.

Naziv Udruženja je: Udruženje inženjera i tehničara ViP - PROTO.

Skraćeni naziv Udruženja je: ViP - PROTO.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association of Engineers and Technicians ViP - PROTO.

Udruženje ima sedište na adresi : Beograd-Novi Beograd, ul. Pohorska br. 14 / 42.

Delatnost Udruženja je: 94.99 - Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Udruženje može promeniti naziv, sedište i delatnost odlukom Skupštine Udruženja. Promena ovih podataka se registruje kod nadležnog organa, u skladu sa Zakonom.

Član 3.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u središtu ispisan deo naziva Udruženja: ViP - PROTO, dok je po obodu pečata ispisan drugi deo naziva Udruženja : Udruženje inženjera i tehničara, kao i oznaka sedišta Udruženja : Beograd-NoviBeograd.

Izgled i sadržina pečata utvrđuju se Statutom Udruženja, u skladu sa Zakonom.

Odlukom Upravnog odbora biće odlučeno o izgledu i načinu upotrebe znaka Udruženja, memoranduma, amblema, zastave i boje Udruženja, delovodnim pečatima i o drugim elementima vizuelnog identiteta Udruženja.

Ciljevi i aktivnosti

Član 4.

Udruženje inženjera i tehničara ViP - PROTO se osniva radi ostvarivanja ciljeva u oblasti okupljanja i organizovanja inženjera i tehničara radi unapređivanja i podsticanja na međusobnu saradnju, razvoja ideja i projektovanja u cilju uvećanja njihovog stručnog znanja.

To su sledeći ciljevi i zadaci:

 • Okupljanje i organizovanje inženjera i tehničara radi unapređivanja i podsticanja na međusobnu saradnju, razvoja ideja i projektovanja u cilju uvećanja njihovog stručnog znanja
 • Razvoj i unapređivanje elektronskih sklopova i softvera u cilju bolje interakcije čoveka i čovekove okoline
 • Organizovanje stručnih skupova u cilju predstavljanja i analize projekata i novih dostignuća u oblasti elektronike
 • Podsticanje i pomaganje onih aktivnosti i inicijativa koje su usmerene na očuvanje čovekove okoline, reciklažu elektronskog otpada, kao i uštedu i racionalizaciju potrošnje energije
 • Saradnja sa odgovarajućim stručnim, privrednim i drugim organizacijama i organima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa
 • Zastupanje interesa članova Udruženja pred lokalnim i republičkim organima;
 • Saradnja sa humanitarnim organizacijama, dobrotvorima i donatorima koji žele da podrže rad Udruženja ;
 • Ostvarivanje kontakta i saradnje sa ciljno bliskim organizacijama u Srbiji i svetu radi obezbeđivanja sredstava i logističke podrške ciljeva Udruženja;
 • Organizacija društveno-korisnih i humanitarnih akcija u domenu ciljeva Udruženja;
 • Uspostavljanje i razvoj lokalne, međugradske i međunarodne saradnje i razmene znanja, iskustava i dobre prakse sa drugim Udruženjima i angažovanim pojedincima;
 • Ostvarivanje svih ostalih ciljeva koji mogu da doprinesu razvoju ili promociji pitanja od značaja za Udruženje inženjera i tehničara ViP - PROTO.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje preduzima sledeće oblike aktivnosti:

 • Praćenje naučne i stručne literature u oblasti elektrotehnike, računarske tehnike, informatike i drugih tehničnih nauka
 • Organizacija, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije
 • Objavljivanje knjiga i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na razvoj i primenu tehničkih i drugih nauka, u skladu sa zakonom
 • Projektovanje i realizacija manjih projekata u oblasti elektronike i računarske tehnike u cilju edukacije i sticanja stručnog iskustva
 • Preduzimanje svih adekvatnih mera i aktivnosti za ostvarivanje društveno odgovornih ciljeva i ciljeva Udruženja, kroz aktivan rad organa Udruženja i članova Udruženja ;
 • Informisanje javnosti i članova o aktivnostima Udruženja, po potrebi putem štampanih publikacija, medija, internet prezentacije i na druge primerene načine;
 • Saradnja u svim oblicima sa činiocima od društvenog značaja u Srbiji i inostranstvu, kao i saradnja sa zainteresovanim privrednim, vanprivrednim subjektima i državnim organima koji su u poziciji da pomognu ostvarenje ciljeva Udruženja;
 • Udruženje preduzima sve druge vidove aktivnosti koji su u skladu sa ciljevima i principima rada Udruženje inženjera i tehničara ViP - PROTO.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Prava i obaveze članova Udruženja regulišu se Statutom Udruženja, u skladu sa Zakonom. Udruženje vodi evidenciju o svojim članovima.

Član Udruženja može biti pravno i fizičko lice koje ispunjava uslove navedene u ovom članu Stauta i koje prihvati ciljeve Udruženja i odredbe Statuta Udruženja.

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom da postane član udruženja, u skladu sa Zakonom.

Fizičko lice može postati član Udruženja ako kumulativno ispunjava sve navedene uslove :

 • ako podnese popunjenu Pristupnicu Udruženju – lično, Poštom ili putem e-maila;
 • ako fizičko lice ima potpunu poslovnu sposobnost, u skladu sa Zakonom;
 • ako svojim potpisom na pristupnici potvrdi da u potpunosti prihvata Statut Udruženja.

Fizičko lice može biti član Udruženja nezavisno od godina starosti, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u udruženje za maloletno lice do 14 godina života daje njegov zakonski zastupnik u skladu sa zakonom, a ako je u pitanju maloletnik sa navršenih 14 godina života izjavu daje sam maloletnik uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa Zakonom. Navedene Izjave moraju da sadrže potvrdu o overi potpisa.

Pravno lice može postati član Udruženja , ako kumulativno ispunjava sve navedene uslove :

 • ako podnese popunjenu Pristupnicu Udruženju – lično, Poštom ili putem e-maila;
 • ako pravno lice u pogledu oblasti svoje delatnosti ili ciljeva i aktivnosti ima zajedničke ili srodne interese sa Udruženjem, ili je po prirodi delatnosti i drugim okolnostima reč o pravnom licu koje može da pomogne , unapredi ili na drugi direktan način doprinese efikasnijem ostvarenju ciljeva i obavljanju delatnosti Udruženja;
 • ako priloži Odluku nadležnog organa u pravnom licu o udruživanju u Udruženje, s tim što Odluka ne može biti starija od 30 dana u odnosu na dan podnošenja Pristupnice;
 • ako priloži kopiju Rešenja o upisu u Registar kod nadležnog državnog organa;
 • ako potpisom ovlašćenog lica u pravnom licu i pečatom pravnog lica na Pristupnici potvrdi da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Udruženja.

Član 6.

Popunjavanje Pristupnice se smatra molbom za prijem u članstvo.

Sadržaj Pristupnice utvrđuje Upravni odbor, s tim da Pristupnica minimalno mora da sadrži podatke o imenu i adresi pravnog ili fizičkog lica koje podnosi Pristupnicu, uključujući JMBG za fizička lica i PIB za pravna lica, kao i podatke o Udruženju i kratak izvod iz Statuta Udruženja koji se odnosi na prava i obaveze članova, mesto i datum potpisivanja Pristupnice.

Pristupnica koje bude podneta Udruženju, zajedno sa prilozima bez odlaganja se dostavlja Predsedniku Upravnog odbora Udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsednik Upravnog odbora Udruženja, u roku od 60 dana, a na osnovu podnete pristupnice i drugih dokaza. Predsednik Upravnog odbora Udruženja - lično ili preko ovlašćenog lica- bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave o odluci, na prigodan način (ličnim saopštenjem, pismenim putem, telefonom ili e-mailom).

Ukoliko nisu ispunjeni svi propisani zakonski i statutarni uslovi – Predsednik Upravnog odbora će na prigodan način pozvati podnosioca da dopuni Pristupnicu ili priloži potrebne dokumente u roku od 30 dana, a u slučaju da podnosilac ne ispunjava uslove ili ne postupi po pozivu za dopunu - Pristupnica će biti odbačena, a zahtev za članstvo odbijen.

Isto lice može podneti pristupnicu više puta, s tim da ukoliko bude odbijeno dva puta - Udruženje nije u obavezi da primi niti da razmatra Pristupnicu podnetu od strane istog lica treći niti svaki naredni put.

Član 7.

Članstvo u Udruženju prestaje :

 • istupanjem Člana
 • isključenjem Člana
 • smrću Člana.

Član može istupiti iz članstva, bez saglasnosti ostalih članova, davanjem pisane izjave o istupanju koju podnosi Upravnom odboru Udruženja.

Skupština može isključiti pojedinog člana iz Udruženja zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba Statuta ili drugog opšteg akta Udruženja, ili u slučaju da Član svojim radnjama ili izjavama narušava ugled ili onemogućava funkcionisanje Udruženja.

Na obrazloženi predlog Upravnog odbora Odluku o isključenju iz članstva donosi Skupština Udruženja. Članstvo u Udruženju prestaje danom donošenja odluke Skupštine Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se u roku od 3 dana izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju. Ukoliko Član iskoristi ovu mogućnost Upravni odbor je dužan da to obrazloženje razmotri prilikom donošenja odluke o isključenju.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član 8.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 9.

Organi Udruženja su :

Zastupnici Udruženja, Skupština Udruženja, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 10.

Udruženje ima dva lica ovlašćena za zastupanje Udruženja (u daljem tekstu: Zastupnici), sa samostalnim i neograničenim ovlašćenjima za zastupanje Udruženja.

Svaki od Zastupnika obavlja funkciju samostalno, bez potrebe supotpisa.

Zastupnici su jednaki u svojim ovlašćenjima, pravima i obavezama, a u skladu sa Statutom Udruženja.

Zastupnik Udruženja:

 • predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu;
 • ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca;
 • potpisuje sva finansijska dokumenta u ime Udruženja;
 • organizuje i rukovodi radom Udruženja;
 • predlaže akte koje donosi upravni odbor,
 • izvršava odluke upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje,
 • stara se o zakonitosti rada i odgovara za korišćenje i raspolaganje imovinom;
 • vrši druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Zastupnik Udruženja dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom nadležnog organa Udruženja.

Za Zastupnika Udruženja može biti određeno samo poslovno sposobno fizičko lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Zastupnik Udruženja ne može biti lice koje funkciju Zastupnika ili Predsednika Upravnog odbora ima u drugom Udruženju osnovanom radi zaštite interesa članova u oblasti iste ili srodne delatnosti, kao i lice koje je zaposleno u takvom Udruženju ili privrednom subjektu koji nije član Udruženja.

Zastupnici Udruženja biraju se od strane Skupštine Udruženja iz reda članova Udruženja, većinom glasova prisutnih članova Skupštine, sa mandatom u trajanju od 4 godine i pravom neograničenog reizbora istog lica na istu funkciju.

Zastupnik Udruženja razrešava se Odlukom Skupštine Udruženja koju donose članovi Skupštine – većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Zastupnik Udruženja može biti razrešen pre isteka vremena za koje je postavljen:

 1. Na sopstveni zahtev
 2. Ukoliko postupa protivno odredbama Zakona, Statuta i odluka Skupštine Udruženja
 3. Ukoliko njegovom krivicom dođe do gubitaka u radu Udruženja
 4. U drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Između Zastupnika koji se razrešava dužnosti i novopostavljenog Zastupnika Udruženja, obavezno se vrši primopredaja kompletne dokumentacije i informacija koje su od značaja za dalji rad Udruženja,a do kojih je Zastupnik Udruženja došao u okviru obavljanja svojih funkcija u Udruženju.

Zastupnik Udruženja kome prestaje dužnost obavezan je obavljati poslove i radne zadatke do stupanja na dužnost novog Zastupnika Udruženja.

Imenovanje Zastupnika Udruženja registruje se kod nadležnog organa, u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine saziva se na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Vanredna sednica skupštine mora se sazvati ako zahtev za njeno sazivanje, u pisanom obliku, podnese jedna trećina članova udruženja, u skladu sa Zakonom.

Vanredna sednica skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Inicijativa za sazivanje sednice Skupštine se se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže i predlog Dnevnog reda Sednice.

Sednicu Skupštine saziva Predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja sednice Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednica se može sazvati i obaveštenjem članova putem e-maila uz istovremeno postavljanje obaveštenja na internet sajt Udruženja.

Sednicom predsedava Predsedavajući Skupštine, koji se bira većinom glasova prisutnih članova Skupštine na početku svake sednice iz reda prisutnih članova Skupštine. Predsedavajući Skupštine ima mandat do sledeće sednice Skupštine sa neograničenim pravom reizbora istog lica za funkciju Predsedavajućeg Skupštine.

Predsedavajući Skupštinom rukovodi radom sednice, održava red na sednici i potpisuje Zapisnik i Odluke donete na sednici Skupštine Udruženja.

Zapisničar se bira većinom glasova prisutnih članova Skupštine na početku svake sednice iz reda prisutnih lica, bez obzira da li je reč o članu Udruženja.

Član 12.

Skupština Udruženja:

 • donosi plan i program rada Udruženja;
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 • usvaja druge opšte akte Udruženja;
 • bira i razrešava Zastupnike Udruženja;
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora iz redova članica Udruženja;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 • razmatra i usvaja godišnji finansijski plan i izveštaj;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 • odlučuje o promeni sedišta Udruženja;
 • odlučuje o promeni naziva Udruženja;
 • odlučuje o promeni i registraciji delatnosti i privredne delatnosti Udruženja;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 • utvrđuje poslovnu politiku Udruženja;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • daje smernice Upravnom odboru i Zastupnicima za ostvarivanje ciljeva i sprovođenje aktivnosti Udruženja;
 • Odlučuje o isključenju Članova Udruženja;
 • donosi odluku o visini članarine za narednu godinu
 • ima druge nadležnosti koje su joj poverene Zakonom i ovim Statutom.

Član 13.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, s tim da svaki član ima jedan glas. Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna i izveštaja o aktivnostima, pristupanju novih članova i isključivanju članova, Skupština donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova članova Skupštine.

Skupština odlučuje javnim glasanjem, usmenim izjašnjavanjem članova ili dizanjem ruke.

Član Skupštine može glasati i pismenim putem, tako što dostavlja svoju potpisanu izjavu Predsedavajućem Skupštine ili Predsedniku Upravnog odbora.

Skupština može odlučivati tajnim glasanjem u slučajevima kada to zahteva najmanje 1/4 članova.

Član 14.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima sedam članova: Predsednika i šest članova Upravnog odbora.

Zastupnici Udruženja su članovi Upravnog odbora po funkciji.

Preostale članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština iz redova članova Udruženja (izabrani članovi Upravnog odbora).

Mandat članova Upravnog odbora po funkciji - vezan je za svojstvo Zastupnika Udruženja, i prestaje automatski sa prestankom svojstva Zastupnika, u skladu sa ovim Statutom.

Mandat izabranog člana Upravnog odbora traje četiri godine, sa neograničenim pravom reizbora istog lica na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira i razrešava Predsednika Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora priprema i saziva sednice Upravnog odbora, rukovodi njegovim radom na sednicama, potpisuje akta koja donosi Upravni odbor, potpisuje zapisnike sa sednica, odlučuje o prijemu novih članova Udruženja, u skladu sa odredbama Statuta, stara se o izvršavanju odluka, predstavlja Upravni odbor i vrši druge poslove utvrđene Statutom, opštim aktima i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora može dati ovlašćenje nekom od članova Upravnog odbora da ga u slučaju sprečenosti zamenjuje u svim ili samo nekim ovlašćenjima.

Mandat Predsednika Upravnog odbora traje četiri godine, sa neograničenim pravom reizbora na istu funkciju.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

U slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas Predsednika Upravnog odbora.

Upravni odbor radi i odlučuje na sednicama u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Sednicu Upravnog odbora može zakazati i najmanje jedna trećina članova Upravnog odbora u slučaju da na njihov zahtev to ne učini Predsednik Upravnog odbora.

Član 15.

Član Upravnog odbora može biti razrešen pre isteka vremena za koje je postavljen:

 1. Na sopstveni zahtev
 2. Ukoliko postupa protivno odredbama Zakona,Statuta i odluka Skupštine Udruženja
 3. Ukoliko njegovom krivicom dođe do gubitaka u radu Udruženja
 4. U drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Funkcija Predsednika Upravnog odbora prestaje pre isteka vremena za koje je postavljen :

 1. Automatski sa prestankom članstva u Upravnom odboru Udruženja
 2. Na sopstveni zahtev lica
 3. Ukoliko postupa protivno odredbama Zakona,Statuta i odluka Skupštine Udruženja
 4. Ukoliko njegovom krivicom dođe do gubitaka u radu Udruženja
 5. U drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Između Predsednika ili člana Upravnog odbora koji se razrešava dužnosti i novopostavljenog Predsednika ili člana Upravnog odbora, obavezno se vrši primopredaja kompletne dokumentacije i informacija koje su od značaja za dalji rad Udruženja, a do kojih je Predsednik, odnosno član Upravnog odbora došao u okviru obavljanja svojih funkcija u Udruženju.

Predsednik ili Član Upravnog odbora kome prestaje dužnost obavezan je obavljati poslove i radne zadatke do stupanja na dužnost novog Predsednika ili člana Upravnog odbora.

Član 16.

Nadležnosti Upravnog odbora:

 • rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine;
 • donosi efektivne, izvršne odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 • donosi finansijske odluke;
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje dva člana Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna Statuta, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 • odlučuje o drugim pitanjima koja su mu poverena Statutom;
 • odlučuje o svim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja ( pretpostavka nadležnosti ).

Član 17.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština, kada se broj članova Udruženja poveća na deset ili više članova.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izvešgaj o svom radu na sednici Skupštine, a na zahtev članova Skupštine ili po sopstvenoj inicijativi.

Prijatelji Udruženja

Član 18.

U aktivnostima Udruženja mogu učestvovati Članovi Udruženja, Prijatelji Udruženja i građani.

Prijatelji Udruženja su pravna ili fizička lica koja su posebno zainteresovana da doprinesu ostvarivanju ciljeva Udruženja i koji direktno podržavaju realizaciju ciljeva Udruženja donacijama, poklonima, sponzorstvom ili svojim aktivnim radom, idejama i uticajem; ova lica mogu na svoj zahtev dobiti i posebnu identifikacionu karticu kojom se dokazuje status Prijatelja Udruženja.

Prijatelji Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o bitnim aktivnostima Udruženja, kao i pravo da učestvuju u ostvarivanju ciljeva na svaki adekvatan način, a u skladu sa Statutom i Odlukama organa Udruženja.

Prijatelji Udruženja ne učestvuju u radu organa udruženja niti u odlučivanju.

Status prijatelja Udruženja može biti oduzet ili suspendovan na osnovu Odluke Upravnog odbora koja se donosi na obrazloženi predlog jednog ili oba Zastupnika Udruženja i to u slučaju da Prijatelj Udruženja svojim ponašanjem ili uticajem indirektno ili direktno narušava ugled i reputaciju Udruženja ili na posredan ili neposredan način ometa ostvarivanje ciljeva Udruženja i nesmetan rad.

Udruženje je u obavezi da poštuje tajnost ličnih podataka svih lica koja imaju status Prijatelja Udruženja i može da koristi lične podatke samo uz dozvolu tog lica.

Poslovna tajna

Član 19.

Poslovnu tajnu Udruženja predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Skupštine Udruženja čije bi saopštavanje neovlašćenom licu štetila interesima i ugledu Udruženja.

Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po zakonu javni ili isprave i podaci o kršenju zakona.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 20.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, postavljanjem na internet stranicu Udruženja, e-mailom ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na redovnoj sednici Skupštine Udruženja.

Odgovornost za štetu

Član 21.

Članovi organa Udruženja odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Udruženju, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisnik.

Postupak za naknadu štete koja je nanaeta Udruženju na način opisan u st. 1 ovog člana- pokreće se na osnovu odluke organa Upravnog odbora Udruženja ili po zahtevu najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Udruženja.

Odlukom Skupštine se može odrediti posebni zastupnik Udruženja za postupak za naknadu štete.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na radnje Zastupnika Udruženja.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i privredna delatnost Udruženja

Član 22.

Udruženje pribavlja sredstva za ostvarenje svojih ciljeva :

 • od upisnina i članarina,
 • od dobrovoljnih priloga, donacija, dotacija, poklona i zaveštanja,
 • od kamate na uložena sredstva Udruženja, kamate na uloge, zakupnine i dividende,
 • od privredne delatnosti Udruženja koja se obavlja u skladu sa Zakonom i Statutom,
 • organizovanjem lokalnih, nacionalnih i međunarodnih akcija i kampanja,
 • konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija,
 • od kotizacije za seminare, skupove, kongrese, sajmove , savetovanja, ekskurzije, edukativne i praktične radionice i druge manifestacije i događeaje u organizaciji Udruženja;
 • od dodeljenih budžetskih sredstava,
 • od finansijskih subvencija,
 • sopstvenim neprofitnim ciljnim radom u skladu sa Zakonom i normativnim aktima Udruženja i kroz druge adekvatne oblike ostvarivanja svojih ciljeva u skladu sa Zakonom.

Član 23.

Udruženje može da vrši one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom. Udruženje može neposredno da obavlja i privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa Uredbom o klasifikacija delatnosti, pod sledećim uslovima:

 1. da je delatnost u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima;
 2. da je delatnost predviđena statutom;
 3. da je delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Delatnost iz prethodnog stava se upisuje u Registar privrednih subjekata i obavlja se u skladu sa propisima kojima je uređena oblast u koju spadaju aktivnosti koje se obavljaju.

Udruženje će otpočeti sa neposrednim obavljanjem privredne delatnosti tek nakon upisa delatnosti u Registar nadležnog organa, u skladu sa Zakonom.

Poslovi koje Udruženje zaključi suprotno odredbi st. 1. i 2. ovog člana Statuta pravno su valjani, osim ako je treće lice znalo ili je moralo znati za prekoračenje.

Udruženje može pod zakonskim uslovima i uslovima iz Statuta odlučiti da obavlja i drugu privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast u koju spadaju aktivnosti koje se obavljaju.

Udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa Udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima, u smislu Zakona kojim se uređuju privredna društva.

Član 24.

Udruženje vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izveštaje i podleže vršenju revizije finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima Udruženja na način utvrđen Statutom.

Korišćenje imovine Udruženja

Član 25.

Imovina Udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje statutarnih ciljeva.

Imovina Udruženja ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa Udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima u smislu Zakona. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne odnose se na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva Udruženja (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih.

Odgovornost za obaveze Udruženja

Član 26.

Za svoje obaveze Udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.

Članovi Udruženja i organa Udruženja mogu lično odgovarati za obaveze Udruženja, ako postupaju sa imovinom Udruženja kao da je u pitanju njihova imovina ili zloupotrebe Udruženje kao formu za nezakonite ili prevarne svrhe.

Statusne promene i prestanak rada Udruženja

Član 27.

O statusnim promenama Odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova. Udruženje prestaje sa radom odlukom 2/3 članova Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja

Član 28.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, na osnovu Odluke Skupštine Udruženja, a u skladu sa Zakonom.

Ako se u trenutku prestanka Udruženja ne može postupiti na način određen prethodnim članom ili ako Udruženje prestaje na osnovu odluke o zabrani rada, nakon sprovedenog postupka likvidacije imovina Udruženja postaje imovina Republike Srbije, s tim što pravo korišćenja pripada jedinici lokalne samouprave na čijoj je teritoriji bilo sedište Udruženja.

Pristupanje drugim organizacijama

Član 29.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim državnim i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim i domaćim Udruženjima i Asocijacijama udruženja koja se bave pitanjima vezanim za ostvarivanje ciljeva Udruženja, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja.

Pristupanje organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u skladu sa Zakonom.

Zaštita životne sredine

Član 30.

Udruženje u svom radu preduzima mere zaštite i unapređenja radne i životne sredine u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima.

U svojim aktivnostima i delatnostima Udruženje propagira ekološke ideje i razvija aktivnosti koje doprinose zaštiti očuvanju i unapređenju života i zdravlja ljudi.

Članovi Udruženja i članovi organa Udruženja , kao i svi zaposleni, pri svom radu dužni su da uvažavaju i primenjuju propise i mere koji se odnose na zaštitu i unapređenje čovekove životne i radne sredine, kao i da podstiču koncept zdravog života i zaštite prirode i prirodnih bogatstava.

Završne i prelazne odredbe

Član 31.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o Udruženjima Republike Srbije.

Član 32.

Ovaj Statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja. Udruženje se registruje kod nadležnog organa, u skladu sa Zakonom.